Grafická prezentace architektury

129GPA

Anotace

Předmět GPA je rozdělen na 2 paralelní části, které se navzájem doplňují. Jedna část je věnována kresebnému zobrazování a je dotována 3 hodinami týdně.

Druhá část se věnuje zvládnutí základních nástrojů pro počítačové zobrazování, je dotována 2 hodinami.

Zaměření prvního semestru v kresebné části se týká základů architektonické kresby a způsobu zobrazování – kresba objektů v ortogonální, izometrické a perspektivní formě. Studenti si dále osvojí kresbu stafážní figury, kresbu zeleně a základních geometrických těles.

Jako finální prezentaci každé části (kresebné, počítačové) studenti vyhotoví finální poster, sestávající z  jednoduchého objektu, zasazeného do architektonického prostoru, včetně půdorysů, pohledů a řezů. Součástí posteru jsou i variantní řešení architektury.

Základní údaje
 • Stupeň studia: bakalářský
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129GPA – Grafická prezentace architektury
 • Typ předmětu: povinný
 • Ročník / semestr: 1/1
 • Rozsah studijního předmětu: 0+5
 • Hodin. za týden: 5
 • Kreditů: 5
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: klasifikovaný zápočet
 • Forma výuky: cvičení
 • Garant(i) předmětu: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.
Časový program přednášek a cvičení
Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru

Stálé korigování a kontrola v průběhu výuky. Práce v průběhu semestru je klíčová pro výslednou známku. V případě pochybností o autorství mohou pedagogové zadat studentovi samostatnou úlohu zpracovanou ve škole.

V týdnu, kdy je zpracováváno zadání č. 9 (půdorysy, pohledy a řezy) proběhne celková kontrola dosud rozpracovaných kreseb. Kontrola je povinná, kdo se nebude moci z objektivních důvodů (např. nemoc) účastnit osobně, domluví se na on-line konzultaci.

Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
 • Odevzdání prací v předepsaném termínu
 • Povinná aktivní účast ve výuce, maximálně 3 omluvené absence
 • Kontrola rozpracovanosti kreseb v týdnu, kdy je zpracováváno kresebné zadaní č. 9 (půdorysy, pohledy, řezy)
 • Hodnocení 2023/2024
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu

Předmět není zakončen zkouškou.

Seznam požadovaných návazností

Bez návazností.

Seznam doporučené studijní literatury

 

Povinná literatura:

Pešková, Z.; Svatoš, J.; Kašpar, J.; Mezera, J.; Ševčík, V.; Kárník, J.; Chvojka, I.; Antošová, E. et al. Grafická prezentace architektury Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2019. ISBN 978-80-01-06637-9.

Sýkora, J. a kol.: Architektonické kreslení. Vydavatelství ČVUT v Praze, skriptum, 2008, 137 s., ISBN 978-80-01-04115-4
Manuály používaných softwarů (AutoCAD, Sketch UP, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator).Doporučená literatura:
Bowkett, S.: Kresli jako architekt, Grada, 2015, 160 s., ISBN 978-80-247-5675-2.
Kolektiv autorů: Skici / Sketches, Kant, 2016, SBN: 978-80-7437-179-0.

Studijní pomůcky:
Studijní pomůcky na moodle
Hogrefe, A.: Visualising Architecture. Dostupné z: https://visualizingarchitecture.com

 

Harmonogram cvičení, zadání, studijní pomůcky, výuková videa a další najdete jako komplexní e-learningový kurz na moodle

V případě omezení kontaktní výuky je hlavní kurz koncipován jako e-learningový na Moodle, zadání a úkoly plní studenti samostatně s využitím připravených tutoriálů a návodů. Úkoly odevzdávají dle stanoveného harmonogramu. Pro konzultace s vyučujícími a on-line vysvětlení problému je využívána aplikace MS Teams, komunikace probíhá též prostřednictvím e-mailů.

X