workshop

Svislé konstrukce – řemeslná obnova historických staveb

Výukové středisko Fakulty stavební v Telči od 9. do 11. 10. 2018

Více informací

workshop

Schodišťové konstrukce – řemeslná obnova historických staveb

Atelier D: Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze – 23. 10. 2018

Více informací

Tradiční městské stavitelství a stavební řemesla na přelomu 19. a 20. století

Společný projekt Katedry architektury FSv ČVUT a Národního technického muzea – Centra stavitelského dědictví v Plasích.

Cílem a zadáním projektu „Tradiční městské stavitelství a stavební řemesla na přelomu 19. a 20. století“ je vytvoření komplexního přehledu a dokumentace technologie a terminologie českého městského stavitelství a souvisejících řemesel (s hlavním zaměřením na obytné/činžovní a veřejné stavby), a to především z období 2. poloviny 19. a počátku 20. století. Hlavním řešitelem projektu je Katedra architektury na fakultě stavební ČVUT v Praze, spoluřešitelem Národní technické muzeum v Praze.
Na základě provedeného rešeršního průzkumu lze konstatovat, že zhruba od poloviny 20. stol. neexistuje komplexně a přehledně zpracovaný písemný nebo grafický materiál, který by dokumentoval tradiční stavitelství daného období ve formě výukových a studijních textů, podkladů či programů. Podstatná část městského historického a památkového stavebního fondu přitom spadá právě do uvedené časové kategorie, ať už se jedná o solitérní kulturní památky nebo objekty památkové hodnoty, ale především o celky, podléhající plošné památkové ochraně ve formě městských památkových zón, rezervací nebo světového kulturního dědictví UNESCO.

Závěry a výsledky

V rámci projektu budou shromážděny dobové písemné a grafické materiály – skripta, učebnice, odborná literatura, grafické vzorníky stavebních řemesel, učňovské a středoškolské školní práce, pomůcky apod., bude zpracována odborná stavitelská a řemeslná terminologie. Závěry a výsledky projektu budou zacíleny na rozšiřování a doplňování konkrétních odborných znalostí posluchačů středních a především vysokých stavebních a architektonických škol, projektantů a architektů, pracovníků památkové péče a státní správy, majitelů památek a dalších zájemců o danou problematiku.

Hlavní výstupy projektu

Hlavním výstupem projektu bude souhrnná výstava sebraných archívních materiálů, realizovaná v Národním technickém muzeu – Centru stavitelského dědictví NTM v Plasech, včetně doprovodného kritického katalogu. Podstatným vedlejším výstupem projektu pak budou komplexní příručky / učebnice tradičního stavitelství a stavebních řemesel řešeného období, vč. odborné terminologie.

Workshopy
Svislé konstrukce
řemeslná obnova historických staveb

Výukové středisko Fakulty stavební v Telči od 9. do 11. 10. 2018

>>> více

Schodišťové konstrukce
řemeslná obnova historických staveb

Atelier D: Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze – 23. 10. 2018

>>> více

X